نشانی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا منطقه گلستان


استان گلستان
گرگان - خیابان شهید بهشتی - بهشت نهم
جهاد دانشگاهی استان گلستان

اخبار خود را برای «ایسنا» ارسال کنید

تلفن: 01732249937
فکس: 01732251767


Email: golestan.isna@gmail.com

کانال تلگرام: @isnagolestan